Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschap Argent B.V. (hierna te noemen Argent) gevestigd en kantoorhoudende te 1521 RH Wormerveer aan de Jonge Voolweg 1.

In te zien op en te downloaden via Argent.nl en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummers 60541393 en 8779779.

Artikel 1 – Algemeen

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder Argent B.V. gevestigd en kantoorhoudende te 1521 RH Wormerveer aan de Jonge Voolweg 1, “Opdrachtgever”: degene die aan Argent een opdracht verstrekt c.q. die bij Argent een bestelling plaatst c.q. degene die met Argent een overeenkomst sluit.

Artikel 2 – Toepasselijkheid


2.1. Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten met Argent tot het leveren van zaken/ en of het verrichten van diensten zijn uitsluitend van toepassing de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Gentar/Argent h.o. Argentar, hierna te noemen: ”de voorwaarden”

2.2. Door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, van welke aard dan ook en al dan niet vervat in de door de opdrachtnemer gehanteerde algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze voorwaarden door Argent uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. Vermelding of verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings-, of andere (algemene) voorwaarden wordt door Argent niet aanvaard en doet deze inkoop/aanbestedings- of andere voorwaarden niet van toepassing zijn op de onderhavige overeenkomst.

Artikel 3 – Offertes


3.1. Elke van Argent uitgegane offerte is vrijblijvend. Argent is slechts aan een offerte gebonden, indien deze schriftelijk is gedaan en door opdrachtgever schriftelijk is aanvaard.

3.2. Indien een offerte niet leidt tot het sluiten van een overeenkomst tussen Argent en de opdrachtgever, is Argent gerechtigd de opdrachtgever de kosten van het vervaardigen van de offerte in rekening te brengen, gefixeerd op 15% van het offertebedrag.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst


4.1. Overeenkomsten gelden als gesloten vanaf de dag van ondertekening van het contract door Argent, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Argent respectievelijk de dag waarop Argent een door Opdrachtgever bij hem geplaatste opdracht feitelijk heeft uitgevoerd.

Artikel 5 – Wijzigingen

5.1. Wijzigingen in de overeenkomst, alsmede in deze voorwaarden, zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen, behoudens het vermelde in deze overeenkomst.

Artikel 6 – Prijs

6.1. De door Argent opgegeven prijzen luiden in Euro’s, exclusief omzetbelasting, kosten gerelateerd aan verpakking en verzending, transportkosten en transportverzekering.

6.2. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren verhoging ondergaan en/of een verhoging optreedt van uitvoerrechten en/of andere rechten en/of belastingen en/of een verhoging van de wisselkoers van de euro ten opzichte van de buitenlandse valuta waarin Argent de zaken kocht, – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is Argent gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

6.3. Indien reeds een gedeelte der overeengekomen zaken is geleverd, is het vermelde artikel 6.2. onverkort van toepassing ten aanzien van de door Argent nog te leveren zaken.

6.4. Tenzij anders is overeengekomen. zijn uit- en invoerrechten, zegel-, stationen inklaringskosten, belastingen etc. voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7 – Verpakking en verzending


7.1. Argent bepaalt de wijze van verzending en verpakking, tenzij Opdrachtgever Argent ter zake tijdig schriftelijk anders instrueert.

7.2. De kosten van productie van verpakking, verpakken en verzending worden Opdrachtgever separaat in rekening gebracht.

7.3. Verpakking wordt door Argent niet terug genomen.

Artikel 8 – Afmetingen

8.1 Afmetingen voor dozen worden steeds vermeld in de volgorde: lengte x breedte x hoogte, deze maten zijn binnenwerks gemeten.

8.2. Voor dozen is een afwijking in lengte, breedte en hoogte toegestaan gelijk aan de dikte van het bewerkte materiaal in beide richtingen.

8.3. Bij verwerking van eenzijdig golfkarton is de lengtemaat steeds evenwijdig aan de golfbreedte.

Artikel 9 – Beschrijvingen, modellen, hulpmiddelen en adviezen


9.1. In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat en gewichtsopgave e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekende overeenkomst of een door Argent ondertekende opdrachtbevestiging, onverminderd met het vermelde in artikel 9.5.

9.2. Door Argent uitgebrachte offertes, alsmede door Argent vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d., blijven eigendom van Argent ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.

9.3. De informatie, die in een en ander ligt besloten c.q. ten grondslag ligt aan de fabricage- en Constructiemethoden en aan overige zaken, blijft exclusief voorbehouden aan Argent, ook al zijn daarvoor aan opdrachtgever kosten in rekening zijn gebracht.

9.4. Opdrachtgever staat ervoor in dat de in artikel 9.3. vermelde informatie, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met
schriftelijke toestemming van Argent wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of aan derden ter beschikking gesteld in welke vorm dan ook.

9.5. Alle door Argent verstrekte adviezen, berekeningen, mededelingen en opgaven omtrent capaciteiten, resultaten van door Argent te leveren zaken en/ of te verrichten werkzaamheden, zijn geheel vrijblijvend en worden door Argent verstrekt bij wijze van niet bindende informatie.

9.6. Geringe afwijkingen van de gebruikelijke toleranties en/ of van de tussen partijen uitdrukkelijke overeengekomen maten, capaciteiten en/ of resultaten van de door Argent te vervaardigen/ te leveren zaken, geven opdrachtgever geen grond tot opschorting van betalingen, ontbinding van de overeenkomst, reclame en/of schadevergoeding.

9.7. Opdrachtgever is gehouden de in artikelen 9.2 en 9.3 genoemde zaken op eerste verzoek van Argent aan deze te retourneren. opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen en modellen te allen tijde per direct worden geretourneerd aan Argent.

Artikel 10 – Rechten van intellectuele en industriële eigendom.


10.1. In aansluiting op het bepaalde in artikelen 9.2 en 9.3 behoudt Argent alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, op de door haar uitgebrachte adviezen en offertes, verstrekte tekeningen en schetsen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, ontwerpen, afbeeldingen en hulpmiddelen zoals gereedschappen en programmatuur. Deze zaken en rechten mogen niet worden gekopieerd en/of geëxploiteerd, aan derden getoond en/of op andere wijze dan in het kader van deze overeenkomst worden gebruikt.

10.2. Argent behoudt alle rechten van intellectuele en industriële eigendom die voortvloeien uit de prestaties die Argent uit hoofde van deze overeenkomst voor Opdrachtgever zal (laten) verrichten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, welk rechtenbehoud ziet op deze rechten in de meest ruime vorm, eeuwigdurend, wereldwijd en onbeperkt en voor welke toepassing dan ook. Het staat Opdrachtgever derhalve niet vrij de prestaties van Argent te exploiteren in welke vorm dan ook.

10.3. Argent verleent Opdrachtgever hierbij om niet de niet-exclusieve licentie tot gebruik van de prestaties die Argent uit hoofde van deze overeenkomst voor Opdrachtgever zal (laten) verrichten, uitsluitend in het kader van haar eigen bedrijfvoering. Opdrachtgever heeft geen recht tot exploitatie anderszins van bedoelde prestaties en/of rechten van Argent. In dat laatste geval staat het Argent vrij om met bedoelde derden rechtstreekse afspraken te maken over door Argent te verlenen diensten.

10.4. Opdrachtgever vrijwaart Argent voor alle aanspraken ter zake van de door haar onder deze overeenkomst verschafte informatie ten behoeve van de uitvoering van deze overeenkomst.

10.5. Opdrachtgever zal – zo spoedig mogelijk nadat hij daarvan kennis heeft genomen – Argent schriftelijk op de hoogte stellen van de bijzonderheden omtrent enig gebruik of voorgenomen gebruik door een derde van rechten van Argent ter zake de onderhavige order, welk gebruik leidt of kan leiden tot inbreuk op de rechten van Argent.

Artikel 11 – Levertijd


11.1. Door Argent in zijn offerte opgegeven levertijd dan wel tussen partijen overeengekomen levertijd, geldt altijd bij benadering, tenzij Argent uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat sprake is van een fatale termijn of partijen deze fatale termijn uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen.

11.2. Overschrijding van de levertijd verplicht Argent niet tot enige schadevergoeding en geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/ of anderszins zijnuit de overkomst vloeiende verplichtingen op te schorten.

11.3. De levertijd is gebaseerd op tijdige – zulks te bepalen door Argent – aanlevering door opdrachtgever van alle door Argent benodigde informatie en gegevens, de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door Argent bestelde zaken. Indien deze zaken niet tijdig worden geleverd en/of opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie en gegevens aanlevert, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

11.4. De zaken gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer zij voor verzending gereed zijn, een en ander nadat opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

11.5. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde, wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Argent ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door opdrachtgever aan enig uit de overeenkomst voortvloeiende Verplichting, zulks naar uitsluitende beoordeling van Argent. Opdrachtgever zal zijn medewerking verlenen met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

11.6. Argent is gerechtigd tot nakoming van de overeenkomst door middel van deelleveranties, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen of de aard van de overeenkomst zich daartegen verzet. Bij deelleveranties geldt elke afzonderlijke partij zaken als op zichzelf en is Argent gerechtigd ter zake deze deelleverantie te factureren en heeft Opdrachtgever de plicht om deze factuur te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 14.

11.7. Indien opdrachtgever een bestelling op afroep plaatst moet deze bestelling uiterlijk op de laatste dag van de afroeptermijn door opdrachtgever worden afgeroepen en afgenomen. De afroeptermijn is ten hoogste een periode van twee maanden gerekend vanaf de datum waarop oo de betreffende bestelling op afroep plaatste. Argent brengt opdrachtgever voor opslag van diens bestelling gedurende de afroeptermijn of zoveel eerder als opdrachtgever de bestelling afroept de kosten van opslag in rekening, welke kosten € 5 exclusief BTW per palletplaats per maand bedragen. Indien opdrachtgever diens bestelling niet afroept voor afloop van de afroeptermijn, dan is Argent gerechtigd om de bestelling zonder nadere aankondiging aan opdrachtgever te (laten)vernietigen. De kosten van vernietiging worden aan opdrachtgever in rekening gebracht.
Argent zal opdrachtgever hiervoor een separate factuur toesturen.

Artikel 12 – Risico

12.1. Nadat de betreffende zaken het opslagterrein van Argent hebben verlaten, dan wel dadelijk nadat de zaken gelden als geleverd in de zin van artikel 11.4., draagt opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door deze zaken mochten ontstaan, met inachtneming van het vermelde in artikel 18.2 tot en met 18.4.

12.2. De zaken reizen onder alle omstandigheden voor rekening en risico van opdrachtgever, ook wanneer het franco zendingen en/of retourzendingen betreft. 12.3. Schade aan zaken veroorzaakt door vernieling van verpakking is voor rekening en risico van opdrachtgever.

12.4. Indien opdrachtgever Argent zaken ter bewerking, reparatie, inspectie of anderszins, ter beschikking stelt, berusten deze zaken onder Argent voor rekening en risico van opdrachtgever.

12.5. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van zaken, is Argent gerechtigd de zaken voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan. 12.6. opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor een adequate verzekering van de zaken als genoemd in artikelen 12.1 tot en met 12.5.

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud


13.1. Argent behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan opdrachtgever afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel
is voldaan.

13.2. Indien Argent in het kader van de overeenkomst ten behoeve van opdrachtgever door opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt het eigendomsvoorbehoud totdat opdrachtgever ook deelvorderingen van Argent geheel heeft voldaan. Tevens geldt het eigendomsvoorbehoud voor de vorderingen, die Argent tegen opdrachtopdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van opdrachtgever in een of meer van zijn verplichtingen jegens Argent.

13.3. Tot het moment waarop de door opdrachtgever verschuldigde bedragen geheel aan Argent zijn voldaan is opdrachtgever niet gerechtigd de zaken aan derden te verkopen,in eigendom over te dragen en/of anderszins ter beschikking te stellen en/of te bezwaren.

13.4. Op de afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van opdrachtgever zijn overgegaan en zich nog in handen van opdrachtgever bevinden, behoudt Argent zich hierbij reeds nu voor alsdan bezitloos pandrecht voor tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 B.W. vermelde, die Argent uit welke hoofde dan ook nog tegen opdrachtgever mocht hebben.

13.5. Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Argent te bewaren. Opdrachtopdrachtgever is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Argent op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van opdrachtgever op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra Argent zulks wenst, door opdrachtgever aan Argent stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Argent tegen opdrachtgever.

13.6. Indien zich een situatie voordoet als vermeld in artikel 20.2 is Argent gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen, met inbegrip van daartoe eventueel benodigde demontage. Opdrachtgever zal Argent alle medewerking ter zake verlenen.

13.7. Na terugneming van de zaken zoals vermeld in artikel 13.6 wordt opdrachtgever gecrediteerd voor de marktwaarde van de teruggenomen zaken, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de kosten voor Argent met betrekking tot het terugnemen van de zaken.

Artikel 14 – Betaling


14.1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt betaling van de overeengekomen prijs ter keuze van Argent contant bij aflevering of binnen dertig
dagen na aflevering.

14.2. Argent is steeds gerechtigd voor de nakoming van betalingsverplichtingen zekerheidsstelling te verlangen en/of uitsluitend onder rembours te verzenden, alsmede de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat aan voormelde zekerheidsstelling naar genoegen van Argent is voldaan.

14.3. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening zijdens opdrachtgever te geschieden contant bij aflevering, ten kantore van Argent of op een door Argent aan te wijzen bankrekening.

14.4. Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, is hij vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt aangemerkt, alsmede alle op de inning van de vordering vallend gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op tenminste 15% van het te innen bedrag met een minimum van € 250,00 te vermeerderen met de omzetbelasting daarover.

14.5. Door Argent in het kader van een gerechtelijke procedure gemaakte kosten, waaronder begrepen proceskosten alsmede overige kosten van juridische bijstand, ook voor zover deze kosten door de Rechter niet worden toegewezen, zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij Argent door de Rechter bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.

14.6. Bij een situatie als vermeld in artikel 20.2 worden alle vorderingen van Argent op opdrachtgever met onmiddellijke ingang opeisbaar.

14.7. Onder opdrachtgever in de zin van artikel 14.6 wordt mede verstaan enige tot opdrachtgevers concern behorende moeder-, dochter-, en/of zustervennootschap en/of enige anderszins met de opdrachtgever gelieerde onderneming, ongeacht de rechtsvorm daarvan.

14.8. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15 – Garantie

15.1. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen garandeert Argent zowel de deugdelijkheid van de door hem geleverde zaak als kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, gedurende een periode van één maand na factuurdatum dan wel één maand na de datum van aflevering, indien deze datum is gelegen vóór de factuurdatum.

15.2. De onder de in artikel 15.1 vermelde garantie vallende gebreken zullen door Argent worden weggenomen door reparatie of vervanging van de gebrekkige zaken, al dan niet in het bedrijf van Argent, of door toezending van vervangende zaken, een en ander steeds ter vrije keuze van Argent, zonder dat aan opdrachtgever het recht van ontbinding toekomt.

15.3. Alle kosten anders dan kosten van reparatie, vervanging of vervangende zaken in artikel 15.2., waaronder begrepen transportkosten, reis- en
verblijfskosten, alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van opdrachtgever.

15.4. Buiten de in artikel 15.1. vermelde garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in, dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van: a: de niet nakoming van door Argent aan het gebruik van de geleverde zaken verbonden voorschriften, dan wel het voorziene normaal gebruik; b. normale slijtage; c. de toepasselijkheid van enig overheidsvoorschrift inzake de aard en/of de kwaliteit van de toegepaste materialen of zaken; d. in overleg met opdrachtgever aangewende materialen respectievelijk zaken; e. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen en/of zaken; f. schade en/of gebreken ontstaan door transport, vervoer en/of handelingen door opdrachtgever.

15.5. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Argent gesloten overeenkomst, of uit een daarmee samen hangende overeenkomst, voortvloeit, is Argent met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie -hoe ook genaamd- gehouden.

15.6. Indien opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Argent tot herstel of andere werkzaamheden te rzake de geleverde zaken overgaat of doet over gaan, vervalt elke aansprakelijkheid van Argent uit hoofde van garantie.

15.7. Ter zake van door Argent uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke verrichtingen, wordt geen garantie gegeven.
15.8. Het beweerdelijk niet nakomen door Argent van zijn garantieverplichtingen ontslaat opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met Argent gesloten overeenkomst.

15.9. Argent geeft geen garantie op de kleur(echtheid) van papier en karton.

Artikel 16 – Reclames


16.1. Reclamering betreffende gebreken dient binnen de garantietermijn bij aan Argent gericht aangetekend schrijven te geschieden, bij overschrijding van welke termijn elke aansprakelijkheid van Argent ter zake vervalt, onverminderd het vermelde in artikel 16.2.

16.2. Reclames betreffende kleur en/of maatafwijkingen en/of hoeveelheden van de geleverde zaken ten opzichte van de overeengekomen maten en/of
hoeveelheden dienen,onverminderd het vermelde in artikel 9.6. binnen acht dagen na aflevering van de zaken bij aan Argent gericht aangetekend schrijven te geschieden, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Argent ter zake vervalt.

16.3. Rechtsvorderingen betreffende de gebreken dienen binnen een jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

16.4. Gebreken betreffende een deel van de geleverde zaken geven opdrachtgever niet het recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij
geleverde zaken.

16.5. Geringe afwijkingen tussen kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte alsmede in lettertype en kleur bij het bedrukken van zaken, geven geen recht tot reclame.

16.6. Monsters worden uit de hand vervaardigd en kunnen daardoor in geringe mate afwijken van op basis van het betreffende monster machinaal vervaardigde zaken. Geringe afwijkingen tussen handmonsters en machinaal vervaardigde zaken geven geen recht op reclame.

Artikel 17 – Afwijkingen van de overeengekomen hoeveelheid


17.1. Argent is gerechtigd 10% meer of minder dan de contractuele overeengekomen hoeveelheid te leveren.

17.2. Voor vermelde meerdere of mindere hoeveelheid wordt tussen partijen verrekend overeenkomstig de eenheidsprijs.

Artikel 18 – Aansprakelijkheid


18.1. De aansprakelijkheid van Argent is beperkt tot nakoming van de in artikel 14 vermelde garantieverplichting.

18.2. Behoudens het bepaalde in artikel 15.1. is elke aansprakelijkheid van. Argent, waaronder begrepen bedrijfsschade, andere (indirecte) schade, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld zijdens Argent, en onverminderd het vermelde in artikel 18.3.

18.3. Indien de Rechter mocht oordelen dat Argent geen beroep toekomt op artikel 18.1 en 18.2. beperkt de aansprakelijkheid van Argent zich te allen tijde tot de factuurwaarde,exclusief omzetbelasting, van de zaak waarop de aansprakelijkheid ziet, behoudens voor zover de verzekeraar van Argent met betrekking tot het betreffende geval een hoger bedrag uitkeert aan Argent. In dit laatste geval is de aansprakelijkheid van Argent beperkt tot ten hoogste het door de verzekeraar van Argent uitgekeerde bedrag.

18.4. Opdrachtgever is gehouden Argent te vrijwaren en schadeloos te stellen betreffende alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Argent in deze voorwaarden in verhouding met opdrachtgever is uitgesloten, waaronder begrepen aansprakelijkheid ingevolge artikel 6:171 B.W. (aansprakelijkheid voor niet- ondergeschikten/onderaannemers) en artikel 6:185 B.W. (productaansprakelijkheid).

18.5. Argent is derhalve ook niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties en/of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de opdrachtopdrachtgever verstrekte gegevens, beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen etc.

Artikel 19 – Overmacht

19.1. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Argent onafhankelijke omstandigheid ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Argent of diens leveranciers en/of indien leveranciers hun verplichtingen jegens Argent niet, niet tijdig en/of niet deugdelijk nakomen.

Artikel 20 – Opschorting en ontbinding


20.1. Ingeval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Argent gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst (gedeeltelijk) op te schorten zonder de gehoudenheid van Argent om enige schadevergoeding te voldoen.

20.2. Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Argent gesloten overeenkomst of uit daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit dan wel indien goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Argent te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht van de onderneming van opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, alsmede indien beslag ten laste van opdrachtgever wordt gelegd en dit beslag niet binnen een redelijk korte termijn is opgeheven, is Argent gerechtigd om onmiddellijk en zonder ingebrekestelling hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij deze (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks zonder gehoudenheid van Argent tot betaling van enige schadevergoeding.

Artikel 21 – Pandrecht/Retentierecht

21.1. Argent heeft een pandrecht en een retentierecht op alle zaken, documenten en gelden die Argent uit welke hoofde dan ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die zij op de opdrachtgever heeft of mocht krijgen, Argent heeft het pandrecht en retentierecht jegens een ieder die afgifte van de zaken, documenten en/of gelden verlangd.

21.2. Argent kan de in artikel 13.1 bedoelde rechten ook uitoefenen voor hetgeen de opdrachtgever in verband met voorgaande en/of uitgevoerde opdrachten nog aan Argent verschuldigd is.

Artikel 22 – Geheimhouding

22.1. Partijen zijn, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de inhoud van de overeenkomst, de van de andere partij ontvangen informatie en de door verwerking daarvan verkregen resultaten van vertrouwelijke aard. Partijen zullen hiertoe alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen.

22.2. Geheimhouding geldt niet voor gegevens en bescheiden die algemeen bekend of voor publiek toegankelijk zijn.

Artikel 23 – Toepasselijk recht/bevoegde Rechter


23.1. Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten met Argent is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

23.2. Uitdrukkelijk uitgesloten wordt de toepasselijkheid van het Weens koopverdrag ”Convention on the International Sale of Goods 1980” .

3.3. Alle geschillen uit of naar aanleiding van door Argent verstrekte offertes en/of met Argent gesloten overeenkomsten zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslist door de Rechtbank te Haarlem.

23.4. Het vermelde in artikel 23.3. strekt uitsluitend ten behoeve van Argent.

Wormerveer, 2 april 2014

Nederlands